הודעה ללקוחות עבר של החברה בקשר עם הסדר פשרה בתובענה ייצוגית

כנגד החברה הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית ¹בשם לקוחות הליסינג של החברה, שעניינה,
בין היתר, בטענות שהחברה גבתה מהם תשלום עבור נזקים שהתגלו בסיום עסקת ליסינג בהתאם לחוות דעת שמאי בסכום העולה על הסכום שהחברה שילמה בפועל לתיקון הנזק.
ביום 31.1.2021 ניתן תוקף של פסק דין להסדר פשרה שהושג בין הצדדים.
במסגרת הסדר הפשרה, הוסכם בין היתר, ² כי מי שהיה לקוח ליסינג של החברה מחודש ספטמבר 2008 עד  סוף חודש ינואר 2021,
יהיה זכאי להטבה כספית בסכום של עד 250 ש"ח בגין כל רכב ליסינג שהחזיר לחברה במהלך השנים 2009 עד 31/1/2021 ("ההטבה ללקוחות העבר"). ³
 
ההטבה ללקוח העבר תינתן  בכפוף לעמידת הלקוח בתנאים המצטברים הבאים:

1. הוא שילם עבור נזק שהתגלה כאמור בכלי רכב ששכר מהחברה בעסקת ליסינג, שהסתיימה בתקופה שבין 1/9/2008 ועד 31/1/2021;
2. נכון ליום 11.4.2021, הוא אינו לקוח של החברה;
3. הסכם הליסינג שהוא חתם עם החברה מבוסס על נוסח שהציעה החברה;
4. הוא לא ניהל משא ומתן עם החברה לפני חתימת הסכם הליסינג על אופן חיוב הנזקים בסיום העסקה;
5. הוא לא הגיע להסכמות עם החברה בדבר סכומי החיוב שנדרשו על ידי החברה בגין נזק שהתגלה כאמור בכלי רכב ששכר מהחברה בעסקת ליסינג;
6. הוא לא ניהל עם המשיבה הליך משפטי בעניין הסכם הליסינג;
7. הוא הוכיח את קיום כל התנאים המצטברים דלעיל בהצהרה ו/או בצירוף מסמכים כנדרש בטופס המצורף.
 
לקוח העומד בכל התנאים המפורטים לעיל מתבקש להעביר את טופס ההצהרה [קישור לטופס] עד ליום 11.10.2021 באמצעות הודעת דוא"ל לכתובת: pshara@budget.co.il
או בפקס שמספרו 03-9350001 או במסירה בכתובת דומיקאר בע"מ, שרון 1, קריית שדה התעופה.
 
 
___________________________
 

[1] ת"צ 33445-09-15 בנפיט טכנולוג'יס 2010 (א.ד.ר) בע"מ נ' דומיקאר בע"מ.

[2] הנוסח המלא והמחייב הוא הנוסח המופיע בהסדר הפשרה ופסק הדין. 

[3] הסכום המירבי שלקוח עבר יכול לקבל עבור כל הרכבים ששכר והחזיר לחברה בתקופה הרלוונטית, הוא 5,000 ש"ח. יצוין, כי אם בשל כמות הפונים והזכאים להטבה ללקוחות יתברר כי סכום הפיצוי הכולל ללקוחות העבר עולה על סכום של 650,00 ש"ח (בתוספת מע"מ), יופחת הסכום שישולם לכל לקוח עבר באופן יחסי ישר (ובכל מקרה, סכום הפיצוי הכולל ללקוחות העבר לא יעלה על סכום של 650,000 ש"ח, בתוספת מע"מ).